momday

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

A1

m00

 

จำหน่าย  พันธุ์หลัก  นาปี 2563

พันธุ์ข้าว

ราคา
กิโลกรัมละ

น้ำหนัก
กระสอบละ

ราคา
กระสอบละ

คงเหลือ
(กิโลกรัม)
ชัยนาท 1 - - - ไม่มีจำหน่าย
เหลืองประทิว 123 - - - ไม่มีจำหน่าย

สนใจติดต่อ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี โทรศัพท์ 032-732286