งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้บริการตรวจสอบวินิจฉัยและแก้ปัญหาของชาวนาได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์และเพิ่มโอกาสให้ชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น

2.เพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

3.เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนาในทุกด้าน

ภารกิจ

1.คลินิกข้าว เพื่อให้บริการตรวจสอบวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ด้านดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูข้าว

2.ห้องสมุดชาวนา เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล สถานการณ์การผลิต การตลาด ราคาข้อมูลและวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการเตือนภัยข้าวแก่ชาวนา

3.ศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนา โดยเฉพาะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดูงาน และแปลงเรียนรู้

4. ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนา

- ในกรณีชาวนาเดือดร้อน หรือมีปัญหาเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ และความเป็นธรรมให้ชาวนา

- ในด้านการใช้พื้นที่ดินและน้ำ ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตร และปัจจัยการผลิต

5. หน่วยบริการเคลื่อนที่

- ให้บริการคลินิกข้าว วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร แก่ชาวนาในพื้นที่ที่ห่างไกลจากศูนย์บริการชาวนา

- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก้ไขปัญหา และการเตือนภัยแก่ชาวนา

- รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และความต้องการช่วยเหลือของชาวนา

6.ศูนย์เครือข่ายบริการชาวนา จัดตั้งในศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพ จำนวน.......แห่ง ในทุกจังหวัด เป็นอันดับแรกเพื่อช่วยกระจายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น