โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี งบประมาณ 2559 

1. โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food  bank) บ้านหนองตาดั้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

1. ชื่อโครงการ  โครงการธนาคารอาหารชุมชน(Food Bank)บ้านหนองตาดั้ง 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย  พ.ศ. 2554-2559

    ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาที่ยั่งยืน

    เป้าประสงค์: ชาวนาสามารถพึ่งตนเองในการผลิตและมีความสามารถบริหารจัดการผลผลิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ

3.  แนวพระราชดำริ/หลักการและเหตุผล

           สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนไทย-พม่า ณ บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 และในวันที่ 26 มิถุนายน 2543 ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับ นายธำรง ประกอบบุญ อธิบดีกรมประมง, ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง, นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง และ พลโท นพดล วรรธโนทัย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กอ.รมน. ณ วังไกลกังวล สรุปความว่า

           “ ขอให้กรมประมงช่วยเหลือราษฎร โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดนจังหวัดราชบุรี ได้เลี้ยงปลาไว้เป็นอาหารรับประทานโดยเร็ว และให้พัฒนาเป็นแหล่งอาหาร(FOOD BANK) ต่อไป ”

            “ ทรงเห็นชอบที่จะให้ บ้านหนองตาดั้ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเป็นแหล่งอาหารและดำเนินการไปสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป ” 

           พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ชายแดนมีแนวติดต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเมียนมาร์  เป็นภูเขามีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย  ข้าวเป็นอาหารหลักของราษฎร  การพัฒนาศักยภาพการปลูกข้าวจะเป็นประโยชน์กับราษฎร  โดยมีข้าวพอเพียงกับการบริโภค

4.  วัตถุประสงค์

             4.1  เป็นแปลงสาธิตและทดสอบการปลูกข้าวไร่/ข้าวนาสวนพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

             4.2  เพื่อพัฒนาพื้นที่และเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าว  ให้เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน  และไม่ทำลายสภาพแวดล้อมชุมชนที่เป็นต้นน้ำของประเทศ

5.  เป้าหมาย

             5.1  ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวและวิธีการปลูกที่ถูกวิธี

             5.2  เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืนของชุมชน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.  ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output)  หรือผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

     6.1  เชิงปริมาณ

               6.1.1  ราษฎรมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาสวน

                  6.1.2  ราษฎรมีความสามารถเพิ่มผลผลิตของตนเองได้  โดยพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกน้อยที่สุด

      6.2  เชิงคุณภาพ

               6.2.1  พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  1-2  พันธุ์ 

               6.2.2  ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นมากกว่า  10  เปอร์เซ็นต์

7.  วิธีการดำเนินงาน

               7.1  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่และข้าวนาสวนนาชลประทาน

                      7.1.1  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวและวิธีการปลูกข้าว

       7.2  กิจกรรมพัฒนาพื้นที่และเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวของราษฎร

                      7.2.1  ทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวนาสวนนาชลประทาน

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

               8.1  ราษฎรมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวและวิธีการปลูกข้าวอย่างถูกวิธี

               8.2  ราษฎรพัฒนาพื้นที่จากการปลูกข้าวไร่ผลผลิตต่ำมาปลูกข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง

               8.3  เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืนของชุมชน  พอเพียงกับการบริโภค

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี  กองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว

10.  ระยะเวลาการดำเนินการ

                 1  ตุลาคม  2558– 30  กันยายน  2559

11.  พื้นที่ดำเนินงาน

                  - บ้านหนองตาดั้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

                  - พื้นที่ขยายผล : บ้านหนองตาดั้ง บ้านห้วยน้ำหนัก บ้านพุระกำ 

2. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

1. ชื่อโครงการ  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี

2.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย  พ.ศ. 2554-2559

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์: ชาวนาสามารถพึ่งตนเองในการผลิตและมีความสามารถบริหารจัดการผลผลิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ

3.  แนวพระราชดำริ/หลักการและเหตุผล

ให้พื้นที่บริเวณบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนมีแนวติดต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเมียนม่าร์ เป็นพื้นที่ที่มีความสงบร่มเย็น ลักษณะเป็นภูเขา มีพื้นที่ที่ทำการเกษตรน้อย ข้าวเป็นอาหารหลักของราษฎรในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพการปลูกข้าวจะได้เป็นประโยชน์กับราษฎร โดยมีข้าวเพียงพอกับการบริโภค ราษฎรมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้         

4.  วัตถุประสงค์

              4.1  เป็นแปลงสาธิตและทดสอบการปลูกข้าวไร่/ข้าวนาสวนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

              4.2  เพื่อพัฒนาพื้นที่และเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าว  ให้เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน  และไม่ทำลายสภาพแวดล้อมชุมชนที่เป็น

ต้นน้ำของประเทศ

5.  เป้าหมาย

              5.1  ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวและวิธีการปลูกที่ถูกวิธี

              5.2  เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืนของชุมชน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.  ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output)  หรือผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ

     6.1  เชิงปริมาณ

               6.1.1  ราษฎรมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวนาชลประทาน

                  6.1.2  ราษฎรมีความสามารถเพิ่มผลผลิตของตนเองได้  โดยพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกน้อยที่สุด

     6.2  เชิงคุณภาพ

               6.2.1  พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  1-2  พันธุ์ 

               6.2.2  ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นมากกว่า  10  เปอร์เซ็นต์

7.  วิธีการดำเนินงาน

              7.1  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาชลประทาน

                    7.1.1 ถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวและวิธีการปลูกกับราษฎร

              7.2  กิจกรรมพัฒนาพื้นที่และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว

                    7.2.1  ทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวนาสวนนาชลประทาน

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

              8.1  ราษฎรมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวและวิธีการปลูก

              8.2  เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืนของชุมชน  พอเพียงกับการบริโภค

              8.3  ราษฎรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

               ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี  กองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว

10. ระยะเวลาการดำเนินการ

 1  ตุลาคม  2558– 30  กันยายน  2559 

11.  พื้นที่ดำเนินงาน

                 หมู่4 ตำบลตะนาวศรี  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

3. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1.  ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย พ.ศ. 2554-2559

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์: ชาวนาสามารถพึ่งตนเองในการผลิตและมีความสามารถบริหารจัดการผลผลิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ

3.  แนวพระราชดำริ/หลักการและเหตุผล

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมตามแนวพระราชดำริ  ตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงได้รับการน้อมเกล้าถวายที่ดิน  จำนวน  694  ไร่  2  งาน  38  ตารางวา  จากพลตำรวจตรีทักษ์  ปัทมสิงห์  ณ อยุธยา  ซึ่งแต่เดิมเป็นฟาร์มปศุสัตว์  และปลูกพืชไร่มีการใช้ที่ดินอย่างผิดวิธีทำให้หน้าดินเสื่อมง่าย  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  เกิดสภาพความแห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้หรือผลผลิตลดลง  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร  จึงได้พระราชทานพระราชดำริในการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรมแห่งนี้ให้กลับอุดมสมบูรณ์  สามารถปลูกพืชได้รวมทั้งยังทรงแนะนำให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยหน่วยงานต่างๆ  ได้สนองพระราชดำริด้วยการศึกษาทดลองเพื่อทำวิธีการปรับปรุงดินให้กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้

ต่อมานายสี วรรณเทวี ได้น้อมเกล้าถวายที่ดินเพิ่มเติมอีก 63 ไร่ 1 งาน  3  ตารางวา  ที่ดินอยู่ติดกับพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น  849  ไร่  3  งาน  22  ตารางวา

4.  วัตถุประสงค์

              4.1  เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              4.2  เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบวิธีฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              4.3  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคและเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  น้ำ  และป่าไม้

              4.4  เป็นแหล่งศึกษาดูงาน

              4.5  เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์

5.  เป้าหมาย

              5.1  เพื่อค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่

              5.2  เพื่อขยายผลสู่พื้นที่เกษตรบริเวณใกล้เคียง

6.  ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)  หรือผลลัพธ์ (Outcome)  ของโครงการ

              6.1  เชิงปริมาณ

                     6.1.1  ผลผลิตข้าวในโครงการได้ตามเป้าหมายคือ  700  กิโลกรัมต่อไร่

                     6.1.2  เกษตรกรนำเทคโนโลยีไปปรับใช้กว่าร้อยละ 10

              6.2  เชิงคุณภาพ

                     6.2.1  ได้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่  1-2  พันธุ์

7.  วิธีการดำเนินงาน

              7.1  แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวไร่  พื้นที่  2  ไร่

              7.2  แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวนาสวนนาชลประทานพื้นที่  3  ไร่

8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

              8.1  เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาสวนนาชลประทาน

              8.2  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิธีการทำนาในสภาพไร่และนาสวน

              8.3  ได้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่และขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง

9.  ระยะเวลาดำเนินการ

               1  ตุลาคม  2558 -  30  กันยายน  2559

10.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

               ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี  กองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว

11.  พื้นที่ดำเนินงาน

-  หมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

4. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

        วัตถุประสงค์:

-  เพื่อให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการวิชาการจัดการไร่นา  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพการผลิต  ช่วยสนับสนุนกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์   และครบวงจรในคราวเดียวกัน

-  เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ  หน่วยงานส่งเสริม  และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในการให้บริการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

        เป้าหมาย :

-ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ 3 จังหวัดราชบุรี  สมุทรสาคร  ประจวบคีรีขันธ์