แผนงาน/โครงการวิจัย

โครงการวิจัย/กิจกรรมที่ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี  รับผิดชอบ

1.  โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวในพื้นที่นาน้ำฝน

กิจกรรมที่ 1  การรวบรวมและคัดเลือกข้าวนาน้ำฝนพื้นเมืองสายพันธุ์ดี

กิจกรรมที่ 2  การเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีข้าวนาน้ำฝนภาคกลาง

กิจกรรมที่ 3  การเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ข้าวนาน้ำฝนในภาคกลาง

2.  โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่นาชลประทาน

กิจกรรมที่ 1  เสถียรภาพผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นภายใต้สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

กิจกรรมที่ 2  การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ทรงต้นดีเพื่อผลผลิตสูงในเขตภาคกลาง

กิจกรรมที่ 3  การทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวให้ต้านทานโรคไหม้ในภาคกลาง

กิจกรรมที่ 4  การศึกษาพันธุ์ข้าวนาชลประทานในเขตภาคกลาง

กิจกรรมที่ 5  การเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีข้างนาชลประทานเขตภาคกลาง

กิจกรรมที่ 6  การเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีของข้าวนาชลประทานเขตภาคกลาง

กิจกรรมที่ 7  การเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวนาชลประทานในนาราษฎร์ในเขตภาคกลาง

กิจกรรมที่ 8  การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาชลประทานสานพันธุ์ดีในเขตภาคกลาง

กิจกรรมที่ 9  การทดสอบศักยภาพผลผลิตสายพันธุ์ดีเด่นในนาเกษตรกรและประเมินยอมรับจากเกษตรกร

3.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว

กิจกรรมที่ 1  การประเมินลักษณะเชื้อพันธุ์ข้าว

กิจกรรมที่ 2  การทดสอบปฏิกิริยาของเชื้อพันธุ์ข้าวต่อโรคไหม้

กิจกรรมที่ 3  การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวของภาคกลางตอนล่าง

4.  โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการแมลงและสัตว์ศัตรูข้าวที่สำคัญ

กิจกรรมที่ 1  การจัดการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  ในนาดินเค็ม

กิจกรรมที่ 2  การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวแบบผสมผสานในนาชลประทานเพื่อลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรมที่ 3  การป้องกันและกำจัดโรคข้าวแบบผสมผสานในนาชลประทานเพื่อลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรมที่ 4  การป้องกันและกำจัดสัตว์ศัตรูข้าวแบบผสมผสานในนาชลประทานเพื่อลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรมที่ 5  การป้องกันกำจัดวัชพืชแบบผสมผสานในนาชลประทานเพื่อลดต้นทุนการผลิต

5.  โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวตามเขตศักยภาพการให้ผลผลิตของพื้นที่ปลูกข้าวไทย

กิจกรรมที่ 1  การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดราชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6.  โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและชะลอการเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

กิจกรรมที่ 1  อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อความแปรปรวนของลักษณะประจำพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง

7.  โครงการผลกระทบเปลี่ยนแปลงชีวชนิดและประชากรของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญจากผลกระทบของสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ 2  การติดตามการเปลี่ยนแปลงชีวชนิดของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ