ทำเนียบข้าราชการ

 

ชื่อ  :  ว่าง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286 

chairat patcharanuvat

ชื่อ : นายไชยรัตน์  เพ็ชรชลานุวัฒน์ 
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286 
kittima ruksopa
ชื่อ  : นางสาวกิตติมา  รักโสภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286
prajak leangbamrung
 
ชื่อ  : นายประจักษ์  เหล็งบำรุง 
ตำแหน่ง  : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286 
 malisa youtawon1
ชื่อ  : นางสาวมลิสา ยกถาวร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286
charuwan chanmathunpaijit

ชื่อ  : นางจารุวรรณ ชื่นมาธูรไพจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286
 korrawan mungsri

 

ชื่อ : นางสาวกรวรรณ ม่วงศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286
 dran richbour

 

ชื่อ : นายดรัณ ฤทธิ์บัว
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286
 napapat aeamyam

 

ชื่อ  : นางณปภัช เอี่ยมงาม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286 
yuthaya chaidam

 

ชื่อ  : นายยุทธยา ไชยดำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286