ทำเนียบข้าราชการ

boonsuk sunleang

ชื่อ  : นายบุญสุข  ซุ่นเลี่ยง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286 

chairat patcharanuvat

ชื่อ : นายไชยรัตน์  เพ็ชรชลานุวัฒน์ 
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286 
sirasak rattichai

ชื่อ   : นายศิรศักดิ์  ฤทธิชัย
ตำแหน่ง  : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
อีเมลล์  :
เบอร์โทรศัพท์  : 032-732286
supaporn poungsombat

 

ชื่อ : นางสุภาพร  พวงสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286 
prajak leangbamrung

 

ชื่อ  : นายประจักษ์  เหล็งบำรุง 
ตำแหน่ง  : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286 
kittima ruksopa


ชื่อ  : นางสาวกิตติมา  รักโสภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286
sukanya dapa

 

ชื่อ  : นางสุกัญญา ดาผา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286
arthon pornboon

 

ชื่อ : นายอาธร  พรบุญ
ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286
malisa youtawon1

 

ชื่อ  : นางสาวมลิสา  ยกถาวร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 032-732286