GAP

โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP

1.เหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ

     การทำการตลาดข้าวในปัจจุบันมีการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าแทนการกำหนดภาษีนำเข้าและมีผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนั้น 

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโดยการพัฒนาระบบการผลิตข้าวให้ได้มามาตรฐาน และมีความปลอดภัย ระบบการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน และการแปรสภาพผลิตภัณฑ์และมีตรารับรองQ ซึ่งต้องใช้ข้าวเปลือกGAP (Good Agricultural Practices) เป็นวัตถุดิบ และสีแปรสภาพในโรงสีข้าวที่มีมาตรฐานGMP (Good Manufacturing Practice for Rice Mill : GMP)

                กรมการข้าว มีหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม และการเข้าตรวจสอบและให้การรับรองระบบการผลิตข้าวGAP ผลิตข้าวเพื่อป้อนเข้าสู่โรงสีข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานGMP และสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิต ดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าวของกรมการข้าว ตามหลักมาตรฐานสากลจะให้หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภคและผู้ผลิตเกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเองมีคุณภาพ

2. เป้าหมายโครงการ

                1.พัฒนาเกษตรกรในการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานGAP จำนวน 50,000 ราย 200 กลุ่ม

                2.พัฒนาระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่มให้เกษตรกร จำนวน 200 กลุ่ม

                3.พัฒนาและส่งเสริมโรงสีข้าวเข้าสู่การตรวจรับรองGMP โรงสีข้าว 14 โรง และตรวจสอบรับรองโรงสีข้าว 10 โรง

                4.ตรวจสอบรับรองแปลงข้าวGAP รายเดี่ยว 50,000 แปลง และระบบกลุ่ม 200 แปลง

                5.ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเพื่อการรับรอง ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านพันธุ์ปน และคุณภาพการสี 50,   ตัวอย่าง ด้านการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในดินและน้ำ และในผลผลิตข้าวเปลือก 500 ตัวอย่าง

3.วิธีการดำเนินงาน

                กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ คัดเลือกเกษตรกรส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกร พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย และดำเนินการตรวจสอบและรับรองแปลงผลิตข้าว

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                1.ผลที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร ได้แก่ ปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม สินค้าข้าวที่มีมูลค่าสูงเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศะระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู และสามารถผลิตสินค้าข้าวที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานGAP

                2.ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าสมัยใหม่ มีระบบฐานข้อมูลของระบบการตรวจสอบและรับรอง เพื่อระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ขยายพื้นที่และผลผลิตข้าวตามมาตรฐานGMP เพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวGAP และผู้ตรวจประเมินโรงสีข้าวGMP และเกิดประสิทธิภาพของการบูรณาการโครงการ

 

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน(Pre GAP)

1.เหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ

            การผลิตข้าวด้วยหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว(Pre GAP)โดยมีการประเมินแปลงผลิตด้วยข้อกำหนดที่เน้นความปลอดภัย และผู้ประเมินเป็นบุคลากรในชุมชนที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ และความรู้ด้านการประเมิน  ซึ่งรับรองโดยชุมชนในระดับจังหวัด ดังนั้นภาครัฐมีนโยบายที่จะเร่งรัดการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว(Pre GAPข้าว)และมีการติดตามเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกจากแปลงPre GAPใช้วิเคราะห์สารพิษตกค้าง โลหะหนักเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าข้าวให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศ เพื่อไทยก้าวสู้การเป็นผู้นำด้านมาตรฐานข้าวในภูมิภาคต่อไป

2.เป้าหมายโครงการ

            1.เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวคุณภาพ 25,000 ชุมชน

            2.ประเมินแปลงผลิตข้าวระบบPre GAPปี 2558 จำนวน 15,000 แปลง และปี 2559 จำนวน 22,000 แปลง

            3.พัฒนาผู้ประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกร จำนวน 600 ราย

            4.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร จำนวน 250 ตัวอย่าง

3.วิธีการดำเนินงาน

            1.การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 250 ชุมชน

            2.การถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ

            3.ประชุมเกษตรกรจัดทำเวทีเรียนรู้ และการประเมิน แปลงข้าวPre GAP

                4.ประชุมเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2558

            5.การประเมินแปลงโดยผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินและที่ปรึกษาเกสรกร

            6.การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยสินค้าข้าว

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1.เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนรวมกลุ่มผลิตข้าวปลอดภัย และเป็นการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น เช่น มาตรฐานGAPข้าว

            2.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างอำนาจในกาต่อรองเชิงธุรกิจ

            3.มีผลผลิตค้าข้าวเป็นสินค้าดีของชุมชน และพัฒนาสู่การผลิตสินค้าข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน