เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

rbr rrcrbr rrc NEW

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี (สถานีทดลองข้าวราชบุรีเดิม) 
        สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ชื่อสถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยเปิดทำการเป็นสถานี
ทดลองข้าว   ในปี พ.ศ. 2501

ที่ตั้ง

        ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ห่างจาก
ตัวจังหวัดราชบุรี 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 108 กิโลเมตร 
พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 6 เมตร

พื้นที่

        พื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบมาจากบริเวณเชิงเขาไปยังถนนเพชรเกษมระดับความสู
ของพื้นที่แตกต่างกันมาก ระหว่างด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ลักษณะดิน
เป็นดินเหนียวชุดนครปฐม ชุดนครพนมและ ชุดปราบุรี ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6-7.5

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีมีพื้นที่ประมาณ 303 ไร่ แบ่งการใช้งานดังนี้

• พื้นที่บริเวณอาคารสิ่งก่อสร้าง 53 ไร่

• พื้นที่วิจัยและทดสอบ 40 ไร่

• พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 140 ไร่

• พื้นที่ถนน สระน้ำ 70 ไร่