วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

artificial rain 60