โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

อัตรากำลัง

- ข้าราชการ จำนวน 10 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน
- พนักงานราชการ จำนวน 13 คน
- ลูกจ้างโครงการ จำนวน 9 คน
- พนักงานจ้างเหมาบริการ (เฉลี่ยทั้งปี) 60-100 คน