โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

panpang person

อัตรากำลัง

- ข้าราชการ 10 คน
- ลูกจ้างประจำ 12 คน
- พนักงานราชการ 15 คน
- พนักงานจ้างเหมาบริการ (เฉลี่ยทั้งปี) 60-100 คน