ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    538  

   

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี (สถานีทดลองข้าวราชบุรีเดิม) 
- พ.ศ. 2500 ก่อตั้งเป็นสถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ สังกัด กรมกสิกรรม
- พ.ศ. 2501 เปิดทำการเป็นสถานีทดลองข้าวราชบุรี สังกัดกรมกสิกรรม
- พ.ศ. 2504 สังกัดกองเมล็ดพันธุ์ กรมการข้าว (กรมการข้าวยุคแรก)
- พ.ศ. 2515 สังกัดกองการข้าว กรมวิชาการเกษตร
- พ.ศ. 2525 สังกัดสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
- พ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการ ด้านพืชและปัจจัยการผลิตราชบุรี สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
                   เขตที่ 5 ชัยนาท  กรมวิชาการเกษตร
- พ.ศ. 2549 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี สังกัดกรมการข้าว

ที่ตั้ง

        ที่ตั้ง 106 หมู่ 1  ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  ห่างจาก
ตัวจังหวัดราชบุรี 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 108 กิโลเมตร 
พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 6 เมตร

พื้นที่

        พื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบมาจากบริเวณเชิงเขาไปยังถนนเพชรเกษมระดับความสู
ของพื้นที่แตกต่างกันมาก ระหว่างด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ลักษณะดิน
เป็นดินเหนียวชุดนครปฐม ชุดนครพนมและ ชุดปราบุรี ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6-7.5

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีมีพื้นที่ประมาณ 302 ไร่  1 งาน 14 ตารางวา  โดยแบ่งการใช้งานดังนี้

• พื้นที่บริเวณอาคารสิ่งก่อสร้าง 50 ไร่

• พื้นที่วิจัยและทดสอบ 40 ไร่

• พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 137 ไร่

• พื้นที่ถนน สระน้ำ 75 ไร่