บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1256  

นางสาว ณัฐธภา เสนานันท์สกุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

032-732-286

[email protected]

กลุ่มวิชาการ


นาย ประจักษ์ เหล็งบำรุง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

032-732-286

[email protected]

นาย ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

032-732-286

[email protected]

นางสาว มลิสา ยกถาวร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

032-732-286

[email protected]

นาง สุรีย์ คำอุ่น

นักวิชาการเกษตร

032-732-286

[email protected]

นางสาว ธนพร พรมจรรย์

นักวิชาการเกษตร

032-732-286

[email protected]

นาง เจริญ ทองระย้า

เจ้าพนักงานการเกษตร

032-732-286

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว กรวรรณ ม่วงศรี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

032-732286

[email protected]

นาย วิชัย เร่งมีศรีสุข

พนักงานการเกษตร

032-732-286

[email protected]

นาย ธนดุลย์ ชื่นมาธูรไพจิตร

นักวิชาการเกษตร

032-732-286

[email protected]

นาย จารึก ทองระย้า

เจ้าพนักงานการเกษตร

032-732-286

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย ยุทธยา ไชยดำ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

032-732-286

[email protected]

นาย ภาคภูมิ พันธ์คำภา

เจ้าหน้าที่การเกษตร

032-732-286

[email protected]

นางสาว วันทนีย์ ตันพานิช

พนักงานประจำห้องทดลอง

032-732-286

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง ณปภัช เอี่ยมงาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

032-732-286

[email protected]

นาย ดรัณ ฤทธิ์บัว

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

032-732-286

[email protected]

นาง ละเอียด หาญณรงค์

พนักงานพิมพ์

032-732-286

[email protected]

นาย สุมิตร์ อินทร์ทอง

พนักงานการเกษตร

032-732-286

[email protected]

นาย เพี้ยน คำสีแก้ว

ช่างซ่อมบำรุง

032-732-286

[email protected]

นาย ยอดรัก เสือวิเชียร

ช่างซ่อมบำรุง

032-732-286

[email protected]

นาย ชัย สมรส

พนักงานขับรถยนต์

032-732-286

[email protected]

นาย ปรีชา ขำโขนงงาม

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง

032-732-286

[email protected]

นาย รุ่ง อินทรวงศ์

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง

032-732-286

[email protected]

นาย ไพโรจน์ ศรีสุวรรณ์

ช่างเครื่องกล

032-732-286

[email protected]

นางสาว วรัญญา วงค์ประพิณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

032-732-286

[email protected]

นาง พัชรี วันเจริญ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

032-732-286

[email protected]

นางสาว นิตยา สมรส

เจ้าหน้าที่บันทึ่กข้อมูล

032-732-286

[email protected]

นางสาว ณัฐวรรณ ปิ่นทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

032-732-286

[email protected]

นางสาว ศิริอร บุญอาจ

พนักงานประจำสำนักงาน

032-732-286

[email protected]