วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       322  

   


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ชาวนามีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น

พื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านข้าวในจังหวัดที่รับผิดชอบ
2. ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการระหว่างกรมการข้าวกับจังหวัดที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งประสานงานการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. ถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิต
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว
6. ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา
7. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านข้าวในระดับพื้นที่
8. เป็นศูนย์บริการชาวนาพร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่และสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนา
ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ